Produktionsanläggningar i Bra Miljöval-systemet

Här kan du söka efter godkända produktionsanläggningar [länk] enligt kriterierna för Bra Miljöval Elenergi 2021. Under länken presenteras en excellista med filtreringsfunktion. Det är ett låst dokument som enbart går att söka i. Listan uppdateras vid tillkommande godkända anläggningar samt vid förändringar som licenstagare anmäler till Bra Miljöval.

Klassificering av godkända vattenkraftverk 

Alla vattenkraftverk, som är med i ansökan om licens för att sälja el märkt Bra Miljöval och blir beviljade, klassificeras utifrån vilka miljökrav vattenkraftverket uppnår.

Klassificeringen avgör storleken på den additionella avgift (fondavsättning) som gäller för respektive vattenkraftverk. Nedan presenteras de klassificeringar som finns och som redovisas per vattenkraftverk i excellistan med godkända anläggningar.

Bokstaven i parantesen innebär vilka miljökrav vattenkraftverket uppnår enligt kriterium 2.6, 2.7, 2.8. Uppnås alla tre innebär det klass 1, och om inga miljökrav uppnås innebär det klass 8.

  1. Avgift 500 SEK/GWh (d)
  2. Avgift 3500 SEK/GWh (a) 
  3. Avgift 2000 SEK/GWh (a+b)
  4. Avgift 2000 SEK/GWh (a+c)
  5. Avgift 4500 SEK/GWh (b) 
  6. Avgift 3000 SEK/GWh (b+c)  Avgift 4500 SEK/GWh (c) 
  7. Avgift 6000 SEK/GWh (-)

Utdrag från Bilaga 1 i kriterier för Bra Miljöval Elenergi 2021:

För vattenkraft som ingår i försäljningen av elenergi märkt med Bra Miljöval tillkommer årlig avsättning till Bra Miljöval Miljöfond och Energifond beroende på vilka miljöanpassningsåtgärder som är genomförda, och då gäller dessa avsättningar:

a) För vattenkraft där fiskvandringsvägar saknas tillkommer fondavsättning på 2500 SEK/GWh samt fondavsättning till Energifond med 500 SEK/GWh.

b) För vattenkraft där vattenföringen aldrig fördelas under året tillkommer fondavsättning på 1500 SEK/GWh samt fondavsättning till Energifond med 500 SEK/GWh.

c) För vattenkraft där vattenståndet varierar mer än 13 cm/ timme under året tillkommer fondavsättning på 1500 SEK/GWh samt fondavsättning till Energifond med 500 SEK/GWh.

d) För vattenkraft där alla miljökrav enligt 2.6 - 2.8 uppnås sker endast fondavsättning till Energifond med 500 SEK/GWh.

Bli först att gilla!