Bra Miljöval fonder

Energibolag som säljer el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till Naturskyddsföreningens fonder. Pengarna används för att minska elproduktionens miljöpåverkan, vilket bland annat innebär att röja undan gamla kraftverksdammar och andra vandringshinder för fisk, energieffektivisera byggnader och ta fram ny spännande energiteknik. Kartan nedan visar alla pågående och genomförda fondprojekt.

Hitta fondprojekt på kartan

Du kan zooma in det område du är intresserad av och få mer information genom att klicka på respektive projekt. Blå punkter visar miljöfondsprojekt, röda punkter energieffektiviseringsprojekt och gula punkter visar investeringsprojekt.

Miljöfonden

Miljöfonden är den största av våra tre fonder. Alla företag som baserar sin elenergi på vattenkraft och märker den med Bra Miljöval avsätter pengar till miljöförbättrande projekt. Antingen utför de projekten själva eller så låter de oss på Bra Miljöval fördela ut pengarna till andra miljöprojekt. Det är dessa centrala pengar som går att ansökan om direkt från Bra Miljöval.

Organisationer, myndigheter och företag kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar och projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande vatten. Vanliga projekt är att undanröja vandringshinder i vattendragen, till exempel genom att ta bort gamla kraftverksdammar eller återställa skador. Det kan också vara andra åtgärder som syftar till att bevara eller underlätta för hotade och rödlistade arter.

Energieffektiviseringsfonden

Vår andra stora fond är energieffektiviseringsfonden. Alla företag som säljer el märkt Bra Miljöval betalar in pengar till denna fond, som finansierar projekt som minskar energianvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. Sådana projekt kan antingen utföras av elbolagen själva eller av någon annan som söker pengar ur fonden. Fonden fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar. Vid inköp/byte av teknisk utrustning ska i första hand produkter tillgängliga på toptensverige.se användas.

Investeringsfonden

Investeringsfonden är vår minsta fond och relativt ny. Den finns för att stödja investering i hållbar elproduktion, särskilt teknik som ännu inte är kommersiellt etablerad. Exempel på sådana projekt kan vara sol- eller vindkraft av spetskaraktär eller inom nya områden. Etablerad solcellsteknik kan också få stöd om den exponeras på ett sätt att den inspirerar och sprider kunskap. I dagsläget kan bara elbolag med licens att sälja el märkt Bra Miljöval använda sig av denna fond.

Ansök om stöd för ditt projekt

Ansökan om stöd till olika projekt kan ske när som helst under året och Naturskyddsföreningens ambition är att dela ut projektstöd så snabbt som möjligt. Det är viktigt att projekten bidrar till konkret miljönytta i form av ökad biologisk mångfald eller minskad energianvändning. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

Det som krävs för att söka pengar ur fonderna är en tydlig avsändare, ett klart syfte med en beskrivning av miljönyttan, en projektplan samt en specifikation av ansökt belopp, totala kostnader, vad som finansieras av andra och vilken del av projektet som ska finansieras av fonden.

Energieffektiviseringsprojekt som gäller värme och kyla i lokaler och bostäder kan med fördel använda sig av webtjänsten toptensverige.se för att hitta den mest energieffektiva tekniska utrustningen, som t ex cirkulationspumpar och energieffektiva fönster. 

Blanketter för att ansöka ur fonderna finns under rubriken "Dokument", till höger på den här sidan. Kriterier för fondprojekt står på sidorna 16-17 i kriterierna för Elenergi.

Innan ni ansöker – läs igenom detta noga!

  • Fonden finansierar enbart åtgärder som inte redan påbörjats. Detta eftersom målet med fonden är att möjliggöra åtgärder som annars inte skulle komma till stånd.
  • Fonden finansierar inte åtgärder som ålagts utföras i lagtext eller myndighetsbeslut.
  • Vi har en tumregel på att finansiera 30% av kostnaden för godkända energieffektiviseringsåtgärder. Andelen kan justeras upp eller ner från fall till fall eller beroende på hur mycket pengar som finns i fonden.
  • Vi stödjer inte ren konvertering från direktverkande el till värmepump. Detta eftersom energibehovet i fastigheten inte minskar, utan energin delvis tas från en annan källa. Det är ofta en bra åtgärd men ligger utanför energieffektiviseringsfondens syfte.
  • Vi vill om möjligt ha in ansökan minst två månader innan åtgärderna planeras starta.
  • Alla medel i fonden är avsättningar från försäljning av el märkt Bra Miljöval. Inget stöd från myndigheter eller liknande är inblandat.

Detta gäller vid högt söktryck eller då medlen i fonden är begränsade:

  • Vid högt söktryck blir våra svarstider längre. 
  • Saknas medel i fonden stänger vi den för resten av året.
  • Om ansökan skjuts upp gäller normalt att åtgärderna inte får ha påbörjats innan handläggning.