Bra Miljöval fonder

Energibolag som säljer el märkt med Bra Miljöval gör avsättningar till Naturskyddsföreningens fonder. Pengarna används för att minska elproduktionens miljöpåverkan, vilket bland annat innebär att röja undan gamla kraftverksdammar och andra vandringshinder för fisk, energieffektivisera byggnader och skydda biologisk mångfald i skog och mark. Bra Miljövals fonder är Energifonden, Miljöfonden och Skogsfonden. Kartan nedan visar alla genomförda fondprojekt.

Miljöfonden är stängd fram till den 16 september 2024 på grund av semester. Energifonden är stängd fram till hösten 2024.

Ansök om stöd för ditt projekt

För att beviljas stöd får åtgärderna inte ha påbörjats innan beslut meddelas.

Ansökan om stöd till olika projekt kan ske när som helst under året och Naturskyddsföreningens ambition är att dela ut projektstöd så snabbt som möjligt. För att kunna söka stöd finns krav på projekten:

 • Projekten ska bidra till konkret miljönytta i form av ökad biologisk mångfald eller minskad energianvändning.
 • Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd.
 • Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning.
 • Fonderna finansierar enbart åtgärder som inte redan påbörjats.
 • Fondprojektet ska en tydlig avsändare, ett klart syfte med en beskrivning av miljönyttan, en projektplan samt en specifikation av ansökt belopp, totala kostnader, vad som finansieras av andra och vilken del av projektet som ska finansieras av fonden.

  Dokument för att ansöka ur fonderna finns under rubriken "Ansökningshandlingar", längre ned. Kriterier för fondprojekt står på sidorna 16-18 i kriterierna för Elenergi.

  Välkommen med ansökan!

Kontaktperson

Hitta fondprojekt på kartan

Du kan zooma in det område du är intresserad av och få mer information genom att klicka på respektive projekt. Blå punkter visar miljöfondsprojekt, röda punkter energieffektiviseringsprojekt och gula punkter visar investeringsprojekt.

hedefors, fors, vattendrag, vatten, skog, fondprojekt, miljöfond, fond, dag, fiskedrag, fiskevatten, vattenkraft, el, elenergi, etc, omlöp, fiskväg, mångfald, miljömärkt, miljömärkning, vattenkraftverk

miljöfond

Miljöfonden gynnar biologisk mångfald

Många vattenkraftverk påverkar den biologiska mångfalden i vatten negativt genom förändringar i vattenflöde och genom att blockera vandringsvägar för växter och djur. Strömmande vatten är livsviktigt för många arter. Det är därför många som drabbats på grund av kraftverksbyggen. Det finns dock enkla åtgärder som kan minska skadorna. Miljöfonden är till för att minska vattenkraftens skadeverkningar och gynna den biologiska mångfalden i strömmande vatten.

lägenhet, bostad, fasad, hus, byggnad, byggnader, arkitektur, stad, moln, himmel, nerifrån, blå, ram, bostadshus, granne, 134481154

energifond

Energifonden effektiviserar energianvändningen

För att uppfylla klimatmålen och begränsa effekterna av vår miljöpåverkan behöver elproduktionen bli förnybar, fossilfri och hållbar. Effektivisering av elanvändningen är ett viktigt steg i detta. Energifondens medel används till effektiviseringsåtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi, värmeenergi eller effekt.

hällefors, landscape, emotion, våtmark, sjö, bog,

skogsfond

Skogsfonden ska skydda skog och mark

Skogsfondens medel ska främst användas för att förbättra för den biologiska mångfalden i skog och mark. Fonden instiftades i och med nya kriterier för Bra Miljöval Elenergi den 1 oktober 2021. Det finns än så länge inga medel att ansöka om och sker tidigast hösten 2024.
Åtgärderna behöver inte ske i områden som är specifikt kopplade till de anläggningar som producerar elenergi märkt med Bra Miljöval.

Högt söktryck eller begränsade fondmedel

 • Vid högt söktryck blir våra svarstider längre. 
 • Saknas medel i fonden stänger vi den för resten av året.
 • Om ansökan skjuts upp gäller normalt att åtgärderna inte får ha påbörjats innan handläggning.