Miljöfond gynnar biologisk mångfald i strömmande vatten

Många vattenkraftverk påverkar den biologiska mångfalden i vatten negativt genom förändringar i vattenflöde och genom att blockera vandringsvägar för växter och djur. Strömmande vatten är livsviktigt för många arter. Det är därför många som drabbats på grund av kraftverksbyggen. Det finns dock enkla åtgärder som kan minska skadorna. Miljöfonden är till för att minska vattenkraftens skadeverkningar och gynna den biologiska mångfalden i strömmande vatten.
BILD: Lerum Energis fiskomlöp i Hedefors

En viktig princip i Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval är additionalitet, alltså ytterligare – additionell – miljönytta. Utöver att följa krav på miljöhänsyn vid vattenkraftsproduktion gör bolag som säljer el märkt med Bra Miljöval avsättningar till miljöfonden. Naturskyddsföreningen förvaltar fonden och beslutar vilka projekt som ska stöttas. Såväl licenstagare hos Bra Miljöval som myndigheter, organisationer och företag kan söka stöd.

Ansök om stöd för ditt miljöprojekt

För att beviljas stöd får åtgärderna inte ha påbörjats innan beslut meddelas.

Miljöfonden är öppen för löpande ansökningar under året. Du hittar ansökningsdokument längre ner på sidan. Ansök genom att skicka ansökningsdokument med bilagor till bramiljoval.fond@naturskyddsforeningen.se.

Längre ner finns ansökningsdokumentet och kriterier för fondprojekt kan du läsa om i våra kriterier för Bra Miljöval Elenergi, sidan 16 - 18.

exempel på godkända projekt

Projekt som kan finansieras genom miljöfonden:

▶︎ Åtgärder som leder till att den biologiska mångfalden i skogen eller våtmarker på flodplanet kring vattendraget bevaras eller återskapas.
▶︎ Biotopvårdande åtgärder i strömmande vatten.
▶︎ Våtmarksprojekt som syftar till att bevara biologisk mångfald och som ger stora samt positiva klimateffekter.
▶︎ Förändring av reglering så att skadorna på biologisk mångfald eller naturmiljön i dess helhet minskas. Exempel på sådana åtgärder är förändring av regleringen för att åstadkomma mer naturliga vattenståndsvariationer och vattenflöden, och skapande av höga vårvattenstånd för att bevara naturlig strandvegetation.
▶︎ Åtgärder, exempelvis omlöp, som bidrar till att återskapa kontinuitet i vattendraget. Åtgärderna ska gynna fler än enstaka arter.
▶︎ Undanröjande av vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer i till flöden till vattendraget.
▶︎ Projekt som syftar till att bevara eller gynna rödlistade arter som hotas eller tar skada på grund av vattenkraften.
▶︎ Rivning av befintliga dammar eller andra konstruktioner i vattendrag som utgör vandringshinder.
▶︎ Finansiering av tillämpad forskning som leder till ökad kunskap om hur vattenkraften kan minska sin påverkan på miljön. Kan beviljas efter enskild prövning av Naturskyddsföreningen.
▶︎ Naturinventeringar som syftar till att ta fram åtgärder som minskar vattenkraftens skadeverkningar.

ansökan

Information att ha med i ansökan:

▶︎ Ansökan ska ha en tydlig avsändare med organisationsnummer, som äger och driver projektet
▶︎ Projektet ska ha ett klart syfte och en beskrivning av miljönyttan.
▶︎ Projektplan med tidsaspekt och aktiviteter ska anges
▶︎ Specifikation av totala kostnader, vad som finansieras av andra och vilken del av projektet som sökande anser ska finansieras av miljöfonden
▶︎ Åtgärden ska dokumenteras och kunna fungera som gott exempel
▶︎ Fonden finansierar inte redan påbörjade eller genomförda åtgärder. Detta eftersom målet med fonden är att möjliggöra åtgärder som annars inte skulle genomföras.
▶︎ Ansökan bör om möjligt skickas in senast två månader innan åtgärderna planeras starta.
▶︎ Alla medel i fonden är avsättningar från försäljning av el märkt Bra Miljöval. Inget stöd från myndigheter eller liknande är inblandat.

Ansökningshandlingar

Mallar för skyltning av fondprojekt

Kontaktperson

Vid högt söktryck, eller då medlen i fonden är begränsade, gäller följande:

  • Vid högt söktryck blir fondens handläggningstider längre. 
  • Saknas medel i fonden stängs den för resten av året.
  • Om ansökan skjuts upp gäller normalt att åtgärderna inte får ha påbörjats innan handläggning.

Genomförda miljöfondsprojekt

lake, miljöfond, miljöprojekt, våtsjöälven, angsjödammen, örebro

Våtsjön och Angsjön, Karlskoga kommun

Vandringshinder har tagits bort och strömmande vattendrag har återskapats.

miljöfond, miljöfondsprojekt, länstyrelsen, kalmar, emån, elenergi, fiskväg, vandringshinder, rivning, vattendrag, biologisk, mångfald, Emån

Emån i Småland

Åtgärder i å för ökad biologisk mångfald.

miljöfond, fond, miljömärkt, örebro, länsstyrelsen, hammarskogsån, myggsjön

Hammarskogsån, Örebro Län

Rikare djurliv efter rivning av fyra dammar i Hammarskogsån.

Miljöfondsprojekt: Biotopvård i Myltebäck, före åtgärd vandringshinder

Myltebäck, Skåne

Vandringshinder revs bort för att skapa bättre uppväxtmiljöer.

Trosa kvarn efter åtgärd

Trosaån, Trosa kommun

Rivning av flera dammanläggningar för att skapa passage för fiskar.

Laxtrappa i Rygene efter åtgärd

Nidelve i Rygene, Norge

Bygge av fisktrappa för lättare vandring.

mussla, flodpärlmussla, hotad, art, fridlyst

Hotet mot flodpärlmusslan

Musslor utför en viktig ekosystemtjänst när de filtrerar vatten för att få i sig mat. Flodpärlmusslan är Sveriges mest hotade mussla och räknas som en "starkt hotad" art.