Miljömärkt leder till biologisk mångfald

Den 22 maj är det den Biologiska mångfaldens dag. Att värna om den biologiska mångfalden är en av grundstenarna hos Bra Miljöval. Tack vare alla er som valt Bra Miljöval-märkt el har flera miljöprojekt som skyddar artrikedomen kunnat genomföras. Ett av projekten har gett rikare fauna och gynnsammare vattenmiljö för växter och djur i Angsjödammen och Våtsjöälven i Karlskoga.

Valån är beläget i Karlskoga kommun, och rinner från skogarna i Kilsbergen via Våtsjön och Angsjön, ner till sjön Möckeln. Tidigare flottning har allvarligt skadat vattenmiljön för djur och växter i Valån genom flottningsdammar och rensningar. Dessutom har regleringen av vattenflödet vid Angsjödammen förstört vattenmiljön. Med bidrag från Bra Miljöval miljöfond har nu vandringshinder tagits bort och strömmande vattendrag har återskapats.

— För att åter få en naturlig och varierad vattenmiljö längs Valån har stenar och block lagts tillbaka men också grus och sand har tillförts. Även Angsjödammen har försetts med material för att ge en naturlig botten som hjälper fisk och andra vattenlevande organismer att vandra förbi dammen, säger Daniel Bergdahl, vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen i Örebro län.

Nu är vattenmiljön gynnsam för flera tidigare hotade arter i Valån.

— Den fridlysta hårklomossan som behöver blötläggas emellanåt främjas nu efter att regleringen av vattenmiljön har undanröjts. Den rödlistade laken som behöver fria vandringsvägar kan åter få platser för reproduktion och hitta föda. Andra arter som gynnats av restaureringen är en mängd insekter, strömstaren och forsärlan, avslutar Daniel Bergdahl.

Markägarna för Valån och Angsjödammen som varit delaktiga i projektet är nöjda med att vattendraget nu blir en plats för ett rikt växt- och djurliv.

Elkunder bidrar till biologisk mångfald

Alla som väljer el märkt med Bra Miljöval bidrar till att det genomförs ett 20-tal miljöprojekt per år för att skydda den biologiska mångfalden. Pengarna till projekten kommer från fondavsättningar som energibolag måste göra för all Bra Miljöval-märkt el de säljer. Pengarna hamnar i en miljöfond och Bra Miljöval hanterar och beslutar om vilka projekt som ska få bidrag.

Vill du byta till miljömärkt el?

Idag finns det 56 energibolag som erbjuder Bra Miljöval-märkt el. Här kan du se vilka de är och vad det är för skillnad mellan förnybar och miljömärkt el. 

Vill du söka bidrag till ett miljöfondsprojekt?

Alla företag och organisationer kan ansöka om att få bidrag till ett miljöfondsprojekt. Här kan du läsa hur det går till. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. 

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!