Sportfiskarna räddar havsöring i norra Skåne

Historiskt har människan påverkat många vattendrag fysiskt, vilket försämrat viktiga livsmiljöer för havsöring och hindrat fiskarna att vandra uppströms till lekområden vilket utarmat beståndet. Sportfiskarna sökte bidrag från Bra Miljöval Miljöfond för att röja undan hinder och skapa bättre uppväxtmiljöer. Redan ett år senare hade antal fiskar dubblerats.

Myltebäck, i nordvästra Skåne, är ett av Bjärehalvöns största vattendrag och ett viktigt leksområde för havsöringen. Tidigare bedrevs många kvarnverksamheter längs vattendragen där vattnets kraft användes för att driva runt kvarnarna. Nu används inte kvarnarna längre men är nedgångna och utgör flera vandringshinder för fiskar. Samtidigt försämrades även livsmiljöerna för havsöringen när block och stenar togs bort från vattendragen för att bygga upp kvarnfundamenten.  

Under sommaren 2021 genomförde Sportfiskarna biotopsvård och tog bort vandringshinder för att återskapa större lek- och uppväxtområden än tidigare. 

— Med handkraft, spett och vinsch flyttades både stenar och stockar från en troligtvis äldre kvarnverksamhet som blockerade vattendraget och orsakade att fiskar hade svårigheter att vandra förbi. På andra delar av åfåran placerade vi tillbaka en del block och sten i vattnet för att skapa viktiga livsmiljöer för nykläckta havsöringar, säger Ebbe Berglund, Projektledare fiskevård på Sportfiskarna.  

Elfisken* gjordes före och efter åtgärd och visade att redan efter ett år hade antalet havsöringar dubblerats.  

Gynnar biologisk mångfald och minskar övergödning 

Genom att havsöringen får tillgång till större lek- och uppväxtområden ökar antalet öringar även i havet. I dagsläget saknas en tillräcklig tillgång på stora rovdjursfiskar, som havsöringen, i havet eftersom de till stora delar blivit utfiskade. Rovdjursfiskar i havet reglerar mängden bytesfiskar som annars äter upp de djurplankton som livnär sig på växtplankton. När växtplankton rensas upp minskas övergödningen i haven vilket samtidigt leder till att den biologiska mångfalden ökar. 

V7Xwm_x1V5Y poster image

*En vanlig inventeringsmetod för att mäta fisktillgången i strömmande vatten. 

Före- och efterbilder borttagande av vandringshinder

Miljöfondsprojekt: Biotopvård i Myltebäck, före åtgärd vandringshinder

Bild 1 av 3 Före åtgärd: Det partiella hindret består till stora delar av ett sten-fundament samt stockar som lagt sig tvärsöver vattendraget.

Miljöfondsprojekt: Biotopvård i Myltebäck, efter åtgärd vandringshinder

Bild 2 av 3 Efter åtgärd: Nu rinner vattnet ohindrat förbi stenfundamentet och möjliggör fiskvandring.

Miljöfondsprojekt: Biotopvård i Myltebäck, efter åtgärd vandringshinder

Bild 3 av 3 Efter åtgärd: Uppströms det tidigare partiella hindret har en fin strömsträcka återskapats med mycket turbulens med hjälp av stenar från hindret.

Före- och efterbilder efter biotopvård

Miljöfondsprojekt: Biotopvård i Myltebäck, före åtgärd vandringshinder

Bild 1 av 2 Före åtgärd: Block och sten tvärsöver vattendraget uppströms det partiella vandringshindret. Stängde bland annat inne en sidofåra.

Miljöfondsprojekt: Biotopvård i Myltebäck, efter åtgärd biotopvård

Bild 2 av 2 Efter åtgärd: Block och sten har fördelats ut längs vattendraget och den avstängda sidofåran till vänster i bild har öppnats upp

miljöfond, miljöfondsprojekt, länstyrelsen, kalmar, emån, elenergi, fiskväg, vandringshinder, rivning, vattendrag, biologisk, mångfald, Emån

Bra Miljöval miljöfond

Gynnar biologisk mångfald i strömmande vatten

Miljöfonden är till för att minska vattenkraftens skadeverkningar och gynna den biologiska mångfalden i strömmande vatten.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!