Skogsfonden ska skydda skog och mark

Skogsfondens medel ska främst användas för att förbättra för den biologiska mångfalden i skog och mark. Nedanstående lista beskriver förslag på godkända åtgärder. Andra förslag kan godkännas efter särskild bedömning av Naturskyddsföreningen. Åtgärderna behöver inte ske i områden som är specifikt kopplade till de anläggningar som producerar elenergi märkt med Bra Miljöval. Ansökan till skogsfonden öppnas hösten 2024.

Skogfond är ännu inte öppet för ansökan.

Ansökningskrav

Krav på projekt som kan finansieras

- Åtgärden ska syfta till att förbättra för den biologiska mångfalden i skog.
- Åtgärden får inte vara påkallad av lagstiftning eller gällande tillstånd.
- Projektägaren ska inneha organisationsnummer.
- Projektägaren måste kunna visa på miljönyttan av åtgärden.
- Åtgärden ska dokumenteras och kunna fungera som gott exempel.
- Projektägaren måste kunna ta emot studiebesök och lämna ut relevanta uppgifter till intresserade.  
- Exempel på projekt som kan finansieras genom skogsfonden

exempel på godkända projekt

Projekt som kan finansieras

- Åtgärder som leder till att den biologiska mångfalden i skogen eller våtmarker bevaras eller återskapas.
- Åtgärder som leder till att bevara eller återskapa specifikt skyddsvärda skogsområden.
- Projekt som syftar till att bevara eller gynna rödlistade arter som hotas eller tar skada i samband med skogsavverkning eller biobränsleuttag.
- Naturinventeringar som syftar till att ta fram åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i skogen.
- Finansiering av tillämpad forskning som gynnar specifikt rödlistade arter som bedöms hotas av skogsavverkning.
- Finansiering av tillämpad forskning som leder till ökad kunskap om hur skogsavverkning och uttag av biobränsle kan minska sin påverkan på miljön.

Kontaktperson