Förslag på ny miljömärkning av småhus

Bra Miljöval och IVL Svenska miljöinstitutet utreder och tar fram förslag på en ny miljömärkning på industriellt byggande och renovering. I förslaget ingår bland annat även bostadsförsäkringar, i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Byggsektorn står för en stor miljö- och klimatpåverkan. Genom att ställa miljökrav kan omställningen mot ett hållbart byggande snabbas på. Bra Miljöval och IVL utreder möjligheten att utarbeta en ny miljömärkning av fabriksproducerade småhus. Första steget är att ta fram kriterier för småhus. Därefter testas kriterierna genom att skicka ut förslag till tillverkare och andra intressenter.

Syfte och mål

Bra Miljöval och IVL Svenska miljöinstitutet arbetar med och ta fram förslag på en ny miljömärkning som främst kommer fokusera på industriellt byggande och renovering, men också inkludera andra aspekter som till exempel bostadsförsäkringar, i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Tillsammans vill vi skapa en stark vetenskaplig förankring och ett marknadsanpassat verktyg för framtagandet och den fortsatta utvecklingen av miljömärkningens kriterier med fokus på klimat.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i framtagandet av klimat-, energi-, och materialrelaterade kriterier som kan utgöra en grund för ett nytt miljömärkningssystem för fabriksproducerade småhus. Genom att testa kraven via en digital plattform som möjliggör integration med andra digitala verktyg, skapar vi ett nytt, mer användarvänligt verktyg, som kan motivera fler aktörer till att använda märkningen. Projektet kan vidare leda till att märkningen kan användas för andra typer av byggnader och kan även synkas mot skadereglering i småhus och flerbostadshus.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet följer ett agilt arbetssätt. Kriterier kommer tas fram med fokus på klimathänsyn, energieffektivisering, materialval och utfasning av farliga ämnen inom produktion av småhus i fabriksmiljö. Utöver projektledningen kommer en referensgrupp tillhandahålla expertis under utvecklingen av kriterierna. Kraven kommer testas av olika aktörer via en digital plattform för att förstå hur förutsättningarna för ett miljömärkningssystem ser ut. Ytterligare en del av projektet är att ta fram miljökrav vid skadereglering av småhus och flerbostadshus.

Projekt i Vinnova

Diarienummer: 2022-01071

Koordinator: Svenska Naturskyddsföreningen

Bidrag från Vinnova: 964 000 kronor

Projektets löptid: juni 2022 - juni 2024

Status: Pågående

Kontaktperson
Jesper Peterson
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22
Kontaktperson
Clara Jonsson
Kontaktperson
Clara Jonsson
Handläggare Bra Miljöval072-373 36 39
Kontaktperson
Christine Anvegård
Kontaktperson
Christine Anvegård
Handläggare Mobilabonnemang, Top Ten och miljömärkning av byggnader073-500 12 82

Kontaktperson IVL