Ekologiskt är ett bättre val för miljön

Ekologiskt odlad mat belastar miljön mindre än icke-ekologisk mat, visar en ny studie där ekologiska och konventionella odlingssystem har jämförts. Ekologiskt har mindre negativ påverkan på bland annat klimatet, resursanvändning, ozonnedbrytning, vatten- och energiförbrukning samt spridning av miljö- och hälsoskadliga ämnen.

I veckan publicerades ny forskning som belyser miljöfördelarna med ekologisk produktion. Studien jämför miljöpåverkan från ekologisk och icke-ekologisk produktion av grödor, baserat på en genomgång av 77 livscykelanalyser*. Resultaten visar att ekologisk odling har generellt lägre miljöpåverkan än icke-ekologisk, oavsett om miljöpåverkan mäts per mängd producerad mat eller per yta odlingsmark.

Varför är ekologiskt bättre för miljön? 

I rapporten kan man läsa att ekologiska grödor orsakar mindre miljöpåverkan inom en rad områden, bland annat gällande klimatförändringar, resursanvändning, ozonnedbrytning, vatten- och energiförbrukning samt spridning av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Studien pekar också på att ekologisk produktion orsakar mindre försurning och övergödning av hav och vattendrag. 

Användning av konstgödsel står för den största delen av miljöpåverkan från icke-ekologisk odling. Dessutom belyses det att användningen av bekämpningsmedel orsakar en betydlig del av miljöpåverkan i icke-ekologisk odling av mat på grund av dess negativa effekter på människor och ekosystem.  

Ökad användning av insatsmedel 

Den globala användningen av bekämpningsmedel har ökat med 80 procent sedan 90-talet och i Sverige besprutas åkrarna nästan dubbelt så ofta som på 90-talet. De senaste åren har många ekologiska gårdar i Sverige tvingats ställa om till konventionell produktion på grund av minskad efterfrågan av ekologiska livsmedel, vilket förutspås leda till ännu fler besprutningar. Även användningen av konstgödsel ökar. I Sverige importeras all konstgödsel som används i landet. Historiskt har en femtedel av det gödsel som används på svenska åkrar importerats från Ryssland och Belarus. Efter kriget i Ukraina har gödselimporten från dessa länder minskat kraftigt. De senaste årens omvärldshändelser har visat hur importberoendet av insatsmedel gör landets livsmedelsproduktion mer sårbar. 

Värna om miljön med ekologiskt mat

Att välja ekologiskt odlad mat är ett bra sätt att värna om miljön och bidra till att färre skadliga ämnen släpps ut på våra åkrar, eftersom varken konstgödsel eller naturfrämmande bekämpningsmedel är tillåtet att användas i ekologisk odling. Har du koll på hur mycket bekämpningsmedel och konstgödsel som undviks genom att du byter ut dina vanligaste matvaror till eko? Klicka här för att räkna ut din eko-effekt

I en butik märkt med Bra Miljöval är ekologiska produkter alltid tydligt skyltade i hyllorna, för att de ska vara lätta för dig att hitta. En Bra Miljöval-märkt butik jobbar även aktivt för att öka försäljningen av ekologiska produkter. 

*Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna och redovisa den miljöpåverkan en produkt eller tjänst har under hela sitt ”liv", det vill säga från dess att naturresurser utvinns fram tills att produkten inte längre används och måste tas om hand. Olika typer av miljöpåverkan kan mätas med hjälp av LCA, så som klimatpåverkan, energiförbrukning och utsläpp av skadliga ämnen.

Referenser

Frågor och svar

Frågor och svar om kemiska bekämpningsmedel

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om kemiska bekämpningsmedel, pesticider och växtskyddsmedel som de också kallas.

rapport

Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden

Rapport om lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden visar hur såväl marknadskrafter som politiska styrmedel och målsättningar fortsätter driva lantbruket mot ökad produktivitet och storskalighet.

ikon, livsmedelsbutik

Om Bra Miljöval Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i framkant. Märkta butiker kan visa att en oberoende part har granskat miljöarbetet. Tillsammans gör vi skillnad.

Läs om märkningen
Bli först att gilla!