Frågor och svar om ansökan för Bra Miljöval Elenergi

Ska ditt företag ansöka om att bli licenstagare för Bra Miljöval Elenergi? Här finns frågor och svar kring ansökningsformuläret.

Tips! För att göra det enklare och tydligare - ha kriterierna bredvid när du fyller i ansökningsformuläret. Då blir det enklare att se att uppgifterna som efterfrågas härrör från miljökraven som ställs.

Gör så här:

Handläggningstiden är cirka 2-4 veckor. Produktansvarig kontaktar sökande vid frågor eller om kompletteringar till ansökan behövs.

Ansökningsblankettens innehåll

Ansökningsblanketten är uppdelad i avsnitt och sidor. Arbete pågår med de kursiverade.

Inledning    1 - 2     Grunduppgifter

A            3 - 5     Produktuppgifter

B            6 - 9     Vattenkraft

C            10 - 12 Biokraft

D            13 - 14 Vindkraft

E            15 - 16 Solkraft

F            17        Övrig förnybar energikälla

G            18        Fondavsättningar

H            19        Kompletteringar/kommentarer

ANSÖKNINGSBLANKETTENS GRUNDUPPGIFTER

Fyll i sökande företags alla kontaktuppgifter på sidan 1.

E-faktura är det primära sättet som Naturskyddsföreningen skickar fakturor. I andra hand som pdf-faktura, ange gärna en e-postadress.

Frågor och svar om ansökningsblanketten

När ska den nya licensen börja gälla? (sidan 2 Grunduppgifter)

Om företaget inte har licens sedan tidigare är det oftast från datum för utfärdandet.

Om företaget har en licens som är uppsagd per ett visst datum är det lämpligt att välja nästkommande dag för start av ny licens.

Måste det vara firmatecknare som skriver under ansökan?

Det ska vara person som har rätt att teckna företaget. Om delegering finns är det bra att bifoga det med ansökan.

Är ansökan själva avtalet mellan sökande och Bra Miljöval/Naturskyddsföreningen?

Ja, samt de andra dokumenten som står i punktlistan ovanför namnteckning:

  • Ansökan Elenergi 2021:A
  • Allmänna villkor 2018-03-01
  • Särskilda villkor Elenergi 2021-10-01
  • Kriterier Elenergi 2021:1
  • Användning av märket (logotypen) Bra Miljöval

PRODUKTUPPGIFTER

När avser ansökan en ny produkt eller ändring av produkt? (punkt A1 i ansökningsblanketten)

Om företaget inte har licens sedan tidigare är det alltid en ny produkt som ansökan avser, alltså produkten elenergi.

Ändring av produkt kan vara många anledningar och det finns ett flertal i ansöknings-formuläret. Det vanligaste för området Elenergi är att licenstagaren vill lägga till fler produktionsanläggningar i sin licens.

Vad betyder produktvariant? (punkt A2 i ansökningsblanketten)

Det är namnet på de produkter/avtalsformer som företaget erbjuder kunderna. Exempelvis ”vindel märkt Bra Miljöval”. Minst en variant ska anges i ansökan, och den vanligaste är ”el märkt Bra Miljöval.” Den är generell och avser alla förnybara energislag.

Det är produktvarianten som presenteras i produktregistret på webben, https://www.bramiljoval.se/produkter/

Hur många anläggningar kan kopplas till en licens?

Det går att ha många. Bra Miljöval skapar en licensbilaga där det framgår vilka kraftverk som ingår i licensen. Bilagan uppdateras när fler anläggningar blivit godkända att ingå i licensen, eller när licenstagaren anmält att anläggningar inte längre ska ingå i licensen.

Hur tar man bort anläggningar från licensen?

Det anmäler licenstagaren till Bra Miljöval (produktansvarig) via e-post. Gärna i samband med förändringen, så att kraftverksregistret hos Bra Miljöval är uppdaterat.

Måste företaget som har licens också äga produktionsanläggningarna som läggs till i licensen?

Nej, licenstagaren behöver inte vara ägare av anläggningen. Men det ska finnas avtal mellan licensföretaget och kraftverksägaren, vilket framgår av kriterium 1.8. I ansökan ska detta påvisas med en bilaga som innehåller avtalsparter, aktuella anläggningar och avtalsperiod per anläggning.

Finns det en lista med godkända produktionsanläggningar?

Det är enbart företagen som har licens som kan se vilka produktionsanläggningar som ingår i Bra Miljöval. Listan med anläggningar finns på en inloggningssida på webben och lösenord beställs av produktansvarig via elenergi.bramiljoval@naturskyddsforeningen.se

Det finns alltså ingen publik lista, eftersom det är företagen/licenstagarna som väljer vilka anläggningar de vill använda för miljömärkt elleverans. Detta redovisas till Bra Miljöval i efterhand i den årliga kontrollen.

Vad betyder additionell miljönytta? (kriterium 1.2)

Additionalitet hos Bra Miljöval innebär att miljökraven i kriterierna är skarpare än lagkrav och tillståndskrav. På så sätt uppnår vi ännu mer miljönytta.

Kriterium 1.2 innebär att avsättning av pengar till Bra Miljöval Fonder ska ske för att skapa ytterligare additionell miljönytta. Energifondsprojekt minskar energianvändningen och Miljöfondsprojekt återställer skador i strömmande vatten.

Hur kan produktionsanläggningar utanför Norden ingå i Bra Miljöval? (kriterium 1.4)

Elmarknaden är idag europeisk och det är en naturlig utvidgning av märkningsområdet Elenergi. Ursprungsgarantier innebär att spårbarhet finns till godkända anläggningar, och annullering av ursprungsgarantier innebär att samma elvolym inte kan säljas flera gånger.

Varför krävs medlemskap i AIB (Association of Issuing Bodies)? (kriterium 1.6)

I Sverige är det Energimyndigheten som är medlem i AIB, vilket då anges i ansökan.

Eftersom produktionsanläggningar utanför Norden kan ingå i Bra Miljöval-systemet ska sökande ange medlemskap i AIB så att annullering av ursprungsgarantier kan ske elektroniskt.

SOLKRAFT

Varför har Bra Miljöval stoppområden för solkraft?

Bilaga 5 i elkriterierna med stoppområden är gemensam för vindkraft och solkraft. Det finns dock undantag när det gäller solkraftanläggningar på befintliga byggnader (kriterium 7.2). När solceller är på befintliga byggnader innebär det ingen ytterligare miljöpåverkan.

Kan all solkraft godkännas för Bra Miljöval?

Precis som för andra energislag ska produktionsanläggningarna i ansökan leva upp till kriterierna.

Kontrollerar Bra Miljöval inskickade restproduktplaner?
I den årliga kontrollen ska licenstagaren uppge om det skett några förändringar, modifieringar eller annat vid produktionsanläggningen. Vid nedmontering kan Bra Miljöval begära in kompletterande uppgifter om hur det gått till, och jämföra med inskickad restproduktplan.

ÖVRIG FÖRNYBAR ENERGIKÄLLA

För att framtida förnybara energislag ska kunna vara med i en ansökan finns detta avsnitt med.

FONDAVSÄTTNINGAR

Vad innebär det att avsätta fondmedel i egen fond?

Licenstagare kan välja att avsätta till de centrala Bra Miljöval fonderna, eller förvalta fondmedel själva och driva egna projekt. Kraven för fondprojekt framgår av Bilaga 2 i kriterierna för Bra Miljöval Elenergi.

Vid avsättning till centrala fonderna sker fakturering av fondavsättning på justeringsfakturan efter den årliga kontrollen, oftast i oktober varje år.

KOMMENTARER/KOMPLETTERINGAR

Här kan sökande skriva in förtydliganden till information i ansökan, eller i stället för skicka med en bilaga.

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!