Frågor och svar om nya miljökraven på energi

Den 1 oktober kom nya miljökrav på energi från Bra Miljöval. Här har vi samlat frågor och svar kring de nya miljökraven.

Varför ställer Bra Miljöval miljökrav på elenergi?

Förnybar energi är bra för att minska klimatavtrycket men tar liten hänsyn till den biologiska mångfalden. Bra Miljöval ställer krav att den förnybara elproduktionen miljöanpassas samt krav på additionell miljönytta, det vill säga avsättningar av medel till miljöförbättrande projekt och energieffektivisering. Målet är att nå ett mer hållbart energisystem.

Varför är ursprungsgarantier en del av Bra Miljöval-systemet? 

Ursprungsmärkning av el är ett EU-direktiv (2009/28/EG) som ger elkunder möjlighet att spåra ursprunget till sin elleverans. För Bra Miljöval innebär det spårbarhet till anläggning godkänd för leverans av el märkt Bra Miljöval.

Kan alla se vilka anläggningar som ingår i Bra Miljöval-systemet? 

Licenstagare för Bra Miljöval Elenergi väljer, utifrån efterfrågan hos kunder, vilka licensierade anläggningar och volym som tas i anspråk för leverans av el märkt Bra Miljöval. Det innebär att ingen publik lista finns, men att alla kan kontakta respektive licenstagare för att fråga vilka godkända anläggningar de har i sin licens. Licenstagare ska kunna se vilka anläggningar som klara våra krav.

Vad är additionell miljönytta? 

Precis som tidigare ska miljömärkt elproduktion även uppfylla krav på additionalitet*. Det vill säga konkret miljönytta utöver lagkrav och tillstånd. Det innebär att försäljning av el märkt Bra Miljöval genererar pengar till fonder som stöttar projekt för miljöförbättrande åtgärder i strömmande vatten, biologisk mångfald i skog och energieffektiviseringar.

I de nya elkriterierna är systemet för fondavsättningar förenklat, inget poängsystem utan olika belopp (SEK) per GWh såld miljömärkt el beroende på vilket förnybart energislag elleveransen består av.

*) I miljömärkning av el innebär additonalitet alltså inte utbyggnad av den förnybara elproduktionen. Bra Miljöval miljömärker förnybar el från befintliga kraftverk.

VATTENKRAFT

Vilka miljöanpassningsåtgärder är det Bra Miljöval vill att vattenkraftsägare ska göra? 

Naturlika eller tekniska fiskvägar är ett alternativ. Naturligt vattenflöde är viktigt för att gynna biologisk mångfald. Fördelning innebär bland annat att vissa tider på året ska det vara rikligare vattenflöde. Snabba förändringar av vattenståndet ska dock undvikas, och vi har satt ett värde på maximal sänkningshastighet bör motsvara ±13 cm per timme. 

I ansökan ska kraftverkets miljöpåverkan beskrivas samt hur handlingsplanen för miljöanpassningar ser ut för att nå de krav vi ställer i kriterierna 2.6-2.8.

BIOKRAFT

Varför är inte stamved godkänt som skogsbruksråvara?

Död ved ska stanna i skogen för att vara en del av ekosystemets kretslopp. 

Vilka projekt ska Skogsfonden stötta? 

Projekt som gynnar biologisk mångfald i skog. Det finns flera rödlistade arter som behöver habitat/miljöer att bo i. Precis som att återställa biotoper i strömmande vatten kan projekt gå ut på att återställa biotoper i skogsmark.

Vad innebär askåterföring? 

Askan som blir över vid biobränslebaserad elproduktion i kraftvärmeverk innehåller näringsämnen, som enligt miljökraven i elkriterierna ska återföras till skogsmark för att bli en del av kretsloppet igen. I de nya elkriterierna skärps kravet till att askåterföring till skogsmark ska ske. Om licenstagaren inte kan åstadkomma detta utgår ett vite. 

VINDKRAFT

Finns det fler stoppområden för vindkraft jämfört med föregående elkriterier? 

Områdena för stoppområden har utökats. Det gäller främst i Grupp C som är Naturskyddsföreningens egna områden, har utökatsmed fler områden. Vid bedömningar av ansökningar med vindkraftverk i Sverige finns en digital karttjänst med våra stoppområden till stöd för avslag eller godkännande av kraftverk. 

Hur vet ni att vindkraftverk har en restproduktplan? 

En restproduktplan ska bifogas ansökan om licens för Bra Miljöval Elenergi. När vindkraft ska demonteras ska licenstagaren meddela detta till Bra Miljöval och genomföra åtgärden enligt restproduktplanen. Detta ska licenstagaren beskriva i den årliga kontrollen.

SOLKRAFT

Vilka områden är stoppområden för solpaneler? 

Stoppområden för solkraft är samma som för vindkraft och presenteras i Bilaga 5 (sidan 22) i elkriterierna. 

ENERGIFOND

Varför är namnet ändrat på Energieffektiviseringsfonden? 

Fondens syfte är fortfarande att stötta energieffektiviseringsprojekt. Men i de nya kriterierna har vi bredare fokus på effektiviseringsåtgärder - projektresultat ska mätas i sparad elenergi, värmeenergi eller effekt.

MILJÖFOND

Vilka typer av projekt för att skydda våtmark kan Miljöfonden stötta?  

Exempelvis att återställa så kallade svämplanområden där vatten tillåts att svämma över och buffra för jämna ut flödet i ett vattendrag. Eller att återställa marker som varit utdikade genom att lägga igen diken och skapa trösklar så vattnet stannar i markerna. Projekt som är till nytta för klimatet och biologiska mångfalden.

SKOGSFOND

Vad är Skogsfonden för något?

Det är en helt ny fond som stöttar åtgärder som förbättrar för den biologiska mångfalden inom skog och våtmark. Det är den extra additionella avgiften för biokraft, 1000 SEK/GWh, som avsätts till Skogsfonden. 

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!