Kommuner vill ha miljömärkt fjärrvärme vilket få fjärrvärmebolag erbjuder

Nära 90 procent av de kommuner som svarade i en nationell undersökning angav att de är intresserade av att välja miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt. I dag finns det kring 200 fjärrvärmebolag i Sverige men endast 5 procent av dem erbjuder miljömärkt fjärrvärme.

Fjärrvärme som inte är miljömärkt kan ha stor miljöpåverkan om det inte ställts krav på hur skogsbränslet producerats och om det inte ställts krav på garantier för att oersättliga nyckelbiotoper inte skadats. Samtidigt finns en risk att askan från förbränningen av biomassan läggs på deponi istället för att återföras till skogen vilket kan utarma skogarna. 

—   Genom att välja miljömärkt fjärrvärme ställs krav på att skogsbränslet ska komma från miljöanpassat skogsbruk, bland annat att skyddsvärda skogsområden skyddas från avverkning. I märkningen kräver vi även att askan från förbränningen återförs till skogen för att bibehålla näring, säger Jesper Peterson, enhetschef Bra Miljöval. 

I miljömärkningen finns även krav på det ska göras fondavsättningar från försäljningen av all miljömärkt fjärrvärmeenergi.

—   De avsättningar som fjärrvärmebolagen gör ska gå till projekt gällande energieffektivisering eller konvertering från fossila till förnybara värmesystem. Det är vi på Bra Miljöval som godkänner utformningen av projekten, förklarar Jesper. 

Avfallsförbränningen inom fjärrvärme kan också vara problematisk. Inhemska och importerade sopor förbränns för att generera fjärrvärme vilket både kan leda till minskad återvinning och att aska från fossila råvaror hamnar i naturen.

—   Bra Miljöval godkänner enbart fjärrvärme från biomassa och spillvärme från processer som baseras på förnybar energi. Genom sopförbränning missar samhället möjligheten att återvinna en stor mängd sopor samtidigt som det inte går att kontrollera vilka material som förbränns. Dessutom leder det till att askan i regel inte uppfyller krav som tillåter att den kan användas som skogsnäring, säger Jesper.

90 procent av de kommuner som svarade i en nationell undersökning vill ha miljömärkt fjärrvärme. Problemet är att det saknas tillgång. Alldeles för få fjärrvärmebolag erbjuder miljömärkt fjärrvärme.

—   Vi tror att det finns fler fjärrvärmebolag som kan miljömärka hela eller delar av sin fjärrvärme för att möta kommunernas efterfrågan och driva utvecklingen till ett mer hållbart energisystem, avslutar Jesper. 

Mer information:

Frågor, kontakta:

Sara Widman, Kommunikatör Bra Miljöval, 070-729 18 52
Jesper Peterson, enhetschef Energi & Transporter Bra Miljöval, 070-240 17 22

Om undersökningen 

Denna enkätundersökning skickades ut av Bra Miljöval till alla Sveriges kommuner i februari 2020. Undersökningens syfte var att undersöka i vilken utsträckning Sveriges kommuner har miljömärkt fjärrvärme och hur stor andel som efterfrågar fjärrvärme med miljömärkning.

  • Enkäten skickades digitalt till 290 kommuner, 181 valde att svara.Skickades ut i februari 2020, med svarstid fram till sista mars.
  • Första gången någonsin undersökningen genomförs.
  • 87 av 181 kommuner angav att de inte hade miljömärkt fjärrvärme.
  • Av dessa var 77 kommuner intresserade av miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt. 
  • 38 kommuner angav att de köper miljömärkt fjärrvärme.
  • Av 200 fjärrvärmebolag erbjuder enbart fem procent miljömärkt fjärrvärme i Sverige.
Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!