Nya miljökrav gör miljömärkt energi mer hållbar

Den 1 oktober kom nya, skärpta miljökrav på elenergi från miljömärkningen Bra Miljöval. Bakgrunden till de nya kraven är elproduktionens påverkan på den biologiska mångfalden och det ökade klimatavtrycket. För att nå ett hållbart energisystem ställs nu tuffare krav på att miljöanpassa all förnybar energiproduktion - vind, sol, vatten och biokraft.

Bra Miljöval miljömärkning för elenergi har funnits sedan 1995. Syftet med miljömärkningen är att driva utvecklingen mot hållbar energiförsörjning och effektiv energianvändning.

Förnybar energi är en förutsättning för att minska klimatavtrycket men det räcker inte med att enbart fokusera på energins ursprung för att energisystemet ska vara hållbart och bevara den biologiska mångfladen. Därför skärper Bra Miljöval ytterligare miljökraven på elenergi.

– Vi kan inte nöja oss med att minska klimatavtrycket. Vi måste även miljöanpassa all den förnybara elproduktionen för att värna om biologisk mångfald. Det finns bland annat stora problem inom skogsbruk och i strömmande vatten. Vid produktion av el baserad på bioenergi riskerar naturvärden att försvinna på grund av ohållbart skogsbruk. Inom vattenkraften är det nödvändigt att få bort onaturlig vattenreglering och vandringshinder för att inte förstöra livsmiljöer för djur och växter, säger Jesper Peterson, enhetschef Bra Miljöval Energi.

Miljömärkningen skärper även kraven på elproduktionen för vind och sol.

–  För att solpaneler inte ska stå på känsliga naturområden har stoppområden upprättats. Inom  vindkraften har tidigare stoppområden uppdaterats. Det har dessutom tillkommit krav att vindkraftsparker ska förses med mjukvara för att till exempel skydda fladdermöss som annars riskerar att skadas, säger Jesper Peterson.

Förutom miljökrav på elproduktionen måste alla energibolag som säljer el märkt med Bra Miljöval avsätta medel till fonder som använd till miljöförbättrande projekt. Årligen avsätts i genomsnitt 25 miljoner.

De nya miljökraven för el märkt Bra Miljöval ersätter kraven som gällde från 2009 och de drygt 60 energibolag som säljer miljömäkt el får ansöka om ny licens.

FAKTA:

Nya miljökrav på Bra Miljöval Elenergi

Miljöanpassning av vattenkraft
Vattenkraftverksägare ska aktivt arbeta med miljöanpassning. I de nya kriterierna ställs krav på fiskvandringsvägar, naturligt vattenflöde och begränsning av hastiga förändringar.

Återföra aska till skog
Askan från biobränslebaserad elkraft ska alltid återföras till skogen. Tidigare elkriterier hade differentierad additionell avgift för askåterföringen.

FCS till 100% och nej till stamved
FSC 100 % Certified är den enda certifiering av biobränsle med skogsursprung på marknaden som är godtagbar och förbränning av stamved godkänns ej.

Vindkraft ska skydda fladdermöss
Vindkraft ska ha installerad mjukvara för stoppreglering för att skydda fladdermöss.

Ingen solkraft i skyddade naturområden
Solkraft, precis som vindkraft, ska inte finnas inom skyddade naturområden. Det finns dock särskilda krav för solkraft på befintliga byggnader.

Energieffektiviseringsfonden blir Energifonden
Energieffektiviseringsfonden har bytt namn till Energifonden. Det beror på att fonden nu är bredare och kan stötta projekt som innebär sparad elenergi, värmeenergi eller effekt. Batterilösningar och vätgassystem är nya projektområden Bra Miljöval vill stötta med hjälp av Energifonden.

Skogfond för ökad biologisk mångfald i skog och våtmark
Bra Miljöval Skogsfond är helt ny. Avsättning till fonden sker genom försäljning av biobränslebaserad elenergi, så kallad biokraft. Projekten som får stöd ska fokusera på ökad biologisk mångfald i skog och våtmark.

Miljöfonden utökas – för biologisk mångfald
Att bevara och förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald är fortsatt en stark hörnpelare i Bra Miljöval Elenergi. Biotopvårdande åtgärder i strömmande vatten, omlöp och undanröjande av vandringshinder är projekt som Miljöfonden stöttar. I de nya kriterierna finns även våtmarksprojekt med.

Restproduktplan även för vindkraftverk
Vid nedmontering av vindkraftverk ska material tas om hand på ett resurseffektivt sätt som inte påverkar miljön. Hur detta går till ska redovisas i en restproduktplan som bifogas ansökan.

Mer information:

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!