Remiss: Bra Miljöval vill ställa nya miljökrav på lokala godstransporter – ge din åsikt

Antalet lokala godstransporter ökar och drivs till största delen av dieselfordon. Bra Miljöval vill ställa strikta miljökrav på lokala godstransporter för att bland annat minska deras klimatpåverkan, hälso- och miljöfarliga utsläpp samt buller. Ge din åsikt på de nya miljökraven som miljömärkningen föreslår.  

Varför vill Bra Miljöval ställa nya miljökrav på lokala godstransporter? 

De senaste åren har allt fler lastbilar rört sig i och runt våra tätorter för leveranser till hushåll eller ombud, till företag, samhällsverksamheter och andra organisationer. Dessa fordon drivs till största delen med diesel eller HVO. Bra Miljöval vill miljömärka lokala godstransporter som uppfyller märkningens högt ställda krav när det gäller klimatpåverkan, utsläpp av hälso- och miljöfarliga utsläpp, buller, resursanvändning och arbetsvillkor. På det viset kan Bra Miljöval och licenstagarna enkelt och trovärdigt tydliggöra för kunder och allmänhet vilka transporter som tillhör de bästa när det gäller miljöprestanda och arbetsvillkor, med syftet att fler kunder ska välja miljömärkta transporter framför de med sämre prestanda.  

De här kriterierna ersätter kriterierna för Budtransporter (Lättgods) som lanserades 2016. 

Vad vill miljömärkningen förändra och varför? 

I jämförelse med tidigare kriterier för budtransporter/lättgods har Bra Miljöval öppnat upp för godstransporter som kan utföras även med större lastbilar. Det utökar möjligheten för fler företag att kunna miljömärka sina transporttjänster då lokala godstransporter ofta utförs även med tyngre lastbilar. 

 • Renare utsläpp: 
  Sedan förra kriterierna utvecklades har fordonsflottan föryngrats och fler elfordon har kommit ut på marknaden liksom tunga lastbilar som drivs med flytande biogas. Det har lett till att miljömärkningen nu kan skärpa kraven på fordonens utsläppsklass samt införa krav på att transporterna allt mer ska utföras med el- och biogasfordon. 
 • Drivmedel med mycket låg klimatpåverkan: 
  Sedan oktober ska det finnas miljödeklarationer för alla drivmedel på bränslepumparna och på drivmedelbolagens hemsida. Det gör det enkelt att få information om de olika drivmedlens klimatpåverkan. Här ställer miljömärkningen hårda krav på drivmedlets klimatpåverkan.  
 • Produktion av elfordon: 
  Genom de krav som ställs vid inköp av elfordon vill Bra Miljöval styra elfordonsköparna mot de fordon som har tillverkats på mest hållbart sätt sett till miljömässiga och sociala värden. 
 • Produktion av drivmedel och el: 
  Produktionen har stor betydelse för drivmedlets och elens totala miljöpåverkan, därför ställer Bra Miljöval krav på drivmedel utan palmolja (inklusive dess biprodukter) och att elen vid långtidsladdning är märkt med Bra Miljöval för att den ska produceras under hårda miljökrav. 
 • Bättre arbetsvillkor: 
  Det finns en stor risk för dåliga arbetsvillkor inom godstransportbranschen och upphandlare av godstransporter ska nu ställa krav på arbetsrättsliga villkor. Miljömärkningen vill därför skärpa och utöka kraven inom detta område och omfattar nu även försäkringar och trafiksäkerhet. 
 • Effektivitet: 
  När det gäller de tidigare sju valbara kraven avseende effektivt transportsystem har nu två blivit skall-krav och några har tillkommit som valbara. Att ständigt skärpa kraven avseende energieffektivitet är en viktig förändring i takt med ökande konkurrens om råvaror för energiproduktion och andra naturresurser som krävs för vårt transportsystem. 

Vad vill vi att läsaren ska göra: 

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya kriterier för ”Bra Miljöval Lokala godstransporter”. Dina synpunkter är viktiga för oss. Lämna din åsikt via mejl till transporter.bramiljoval@naturskyddsforeningen.se senast den 5 februari 2022.  

Du finner remissdokumenten här:  

Så här lämnar du synpunkter 

För att lämna synpunkter, skriv synpunkten direkt under respektive krav i kriteriedokumentet i en avvikande färg. Bifoga sedan dokumentet med mejlet.  

Det här händer sedan med alla remissvar 

Efter att vi har gått igenom alla remissvar görs justeringar i kriterierna utifrån de synpunkter som kommit in. Ange gärna i ditt svar om vi får lov att återkontakta dig för eventuella fler frågor. Kriterierna planeras att fastställas innan sommaren 2022. En sammanställning av remissvaren kommer att läggas på webben. 

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!