Starkt stöd i riksdagen för hållbarhet i offentliga affärer

Det finns ett brett politiskt stöd för att ge offentlig upphandling en större roll i Sveriges arbete med Agenda 2030. Sex av riksdagspartierna uppger att de under kommande mandatperiod ska driva på för en hållbar offentlig upphandling, visar en ny partienkät från nätverket ModUpp2030. Men vill partierna växla upp arbetet med hållbar upphandling behöver vi lagstifta om att det både ska ställas och följas upp hållbarhetskrav.

För varje tiondels grads uppvärmning över Parisavtalets 1,5-gradersmål riskerar vi att passera oåterkalleliga tröskelnivåer. En miljon djur- och växtarter riskerar utrotning på grund av människans konsumtion och produktion. Och för första gången på 20 år ökar barnarbetet i världen. 

Att riksdagspartierna nu ser offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att nå FN:s globala hållbarhetmål är av stor betydelse. Redan om tre år, 2025, ska vi ha utrotat barnarbetet. Fem år senare ska fattigdom och hunger vara borta. Och för att klara 1,5-gradersmålet ska Sverige halvera utsläppen av koldioxid till år 2030.

Därför behövs regeringens föreslagna lagskärpning om att göra det obligatoriskt att ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. De rödgröna partierna (S, MP och V) är positiva till att det ska vara lagkrav för upphandlande organisationer att ställa hållbarhetskrav när det finns risk för negativ påverkan på klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Moderaterna och Centerpartiet svarar kanske.

En ny upphandlingsenkät med drygt 420 myndigheter visar på stora brister i uppföljningen av ställda hållbarhetskrav, vilket kan ge allvarliga konsekvenser. Utan uppföljning riskerar hållbarhetskrav att bli en papperstiger som inte skapar den nytta som utlovats av leverantören. Utan uppföljning ökar risken för osund konkurrens och korruption, enligt en rapport från Konkurrensverket. 

Ändå vill inte alla partier att det ska vara lagkrav på att följa upp hållbarhetskrav. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar i partienkäten ja, men både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna svarar nej. Moderaterna har ännu inte tagit ställning, men skriver att ”det är rimligt att krav som ställs vid upphandling, och som därmed utgör grund för tilldelning och avtal, ska följas upp”. 

Sverige bör ta inspiration av Danmark som gett oberoende tredjepartscertifieringar en tydligare plats i sin upphandlingsstrategi. Fyra av riksdagspartierna (C, KD, MP och V) anser att den svenska upphandlingsstrategin från 2016 ska uppdateras så att det framgår att oberoende tredjepartsmärkningar bör övervägas när sådana finns. Socialdemokraterna svarar kanske. 

Centerpartiet anger att ”…inköpare eller den myndighet de arbetar på inte själva behöver lägga tid på att detaljstyra gällande krav, vilket är en bra effektivisering av offentliga resurser.” Kristdemokraterna skriver att ”Tredjepartscertifieringar utgör ett viktigt verktyg för att stärka uppföljningen och kvalitetsgranskningen av upphandlingarna.”

Den stora köpkraften på drygt 800 miljarder kronor årligen måste bidra till den hållbara utveckling vi alla är beroende av. Genom att ställa och följa upp hållbarhetskrav vid offentliga affärer skapas en marknad för de företag som tar ansvar för hållbara affärsmodeller och leveranskedjor. Partienkäten visar på stora möjligheter för riksdagspartierna att komma överens om moderniserade regelverk och strategier för hållbara offentliga upphandlingar. Det brådskar med en relevant lagstiftning som gör offentlig sektor till ett föredöme i arbetet med Agenda 2030-målen. 

Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige 

Eva Eiderström, chef Bra Miljöval

Sören Enholm, vd TCO Development (TCO Certified)

Cecilia Lenbäck, tf vd på KRAV 
Linnéa Engström, programdirektör MSC Östersjöregionen och Skandinavien

Certifieringarna ingår i nätverket ModUpp2030

Fakta

Partienkäten skickades till samtliga riksdagspartier i mars 2022, och har besvarats av alla utom Liberalerna som meddelat att de inte hinner avge ett svar. Partierna har haft tre svarsalternativ; ja, nej och kanske. Det fanns även möjlighet att motivera eller kommentera svaret i en särskild kolumn. Frågorna ställdes av nätverket ModUpp2030 som verkar för en modern och hållbar offentlig upphandling. Nätverket består av Bra MiljövalFairtrade SverigeKRAVMiljömärkning Sverige(Svanen och EU Ecolabel), MSC och TCO Certified.

Enkätrapport om hållbar upphandling med 422 svarande myndigheter visar att många upphandlande organisationer saknar resurser för ett systematiskt uppföljningsarbete: 
https://fairtrade.se/om-fairtrade/sa-funkar-det/rapporter/rapport-sa-kan-den-offentliga-upphandlingen-bli-mer-hallbar/

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!