Sveriges största kollektivtrafik blir märkt med Bra Miljöval

Nu blir alla resor med Storstockholms Lokaltrafik (SL:s spår- och bussresor) märkta med Bra Miljöval. Miljömärkningen innebär att SL tar ytterligare ett steg i sitt miljöarbete. Bland annat drivs nu lokaltrafiken med miljömärkt el och bolaget kommer att arbeta ännu mer med energieffektivisering. Bra Miljöval hoppas att fler ska välja att åka kollektivt i framtiden.

— Vi är glada att SL valt att miljömärka sina spår- och bussresor. Kollektivtrafiken i Stockholm visar genom märkningen att de tar miljöfrågan på allvar och vi hoppas nu att fler ska följa deras exempel, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Att bli märkt med Bra Miljöval ställer höga krav på verksamheten. SL har sedan tidigare ett omfattande miljöarbete och nu har bolaget tagit ytterligare steg för att nå upp till miljömärkningen. SL har bland annat upphandlat miljömärkt el som ställer krav på den förnybara elproduktionen. Bolaget kommer dessutom att ställa ännu hårdare krav vid nya upphandlingar av till exempel buss- och spårfordon. SL ser miljömärkningen som ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete och ett sätt att visa resenärer att kollektivtrafiken i Stockholm tar miljö- och klimatarbetet på allvar.

— Oavsett om man reser ofta eller då och då i Stockholms län, utgör resandet med SL en grundbult i en hållbar livsstil. Vi vill göra det ännu tydligare att SL:s resenärer gör aktiva val att värna om miljön när de reser med oss, eftersom SL och resor med SL-trafiken lever upp till högt ställda krav inom miljöområdet. Därför har vi valt att ansöka om att få märka våra resor med Bra Miljöval, säger David Lagneholm, förvaltningschef och VD för SL.

Bra Miljöval välkomnar att SL:s resor på spår och med buss nu blivit miljömärkta och hoppas på att fler kommer att välja kollektivtrafik när de reser efter pandemin.

— Vi arbetar för att skapa ett transporteffektivt samhälle. Kollektivtrafik utgör grunden för att vi ska kunna resa effektivt med minst resurser. SL med sina 865 000 resenärer dagligen före pandemin bidrar starkt till denna omställning, säger Eva Eiderström.

Mer information, kontakta:
Sara Widman, kommunikatör Bra Miljöval sara.widman@naturskyddsforeningen.se, 070-729 18 52
Elin Lindström, press Trafikförvaltningen Region Stockholm
elin.j.lindstrom@sll.se, 070-786 32 86

FAKTA:

Bra Miljöval mål med miljökrav på kollektivtrafik

Syftet med Bra Miljöval miljökrav är att påverka kollektivtrafiken att minska sin klimatpåverkan och sina hälso- och miljöfarliga utsläpp till luft och vatten vid drift och underhåll. Målet är även att minska miljöpåverkan vid tillverkning av fordon och drivmedel.

Bra Miljöval miljökrav för kollektivtrafik:

 • Förnybar och miljömärkt el
  100 procent av all el som licenstagare använder ska vara förnybar varav minst 50 procent miljömärkt. Den miljömärkta elen innebär miljökrav på elproduktionen exempelvis att vattenkraftverk ska ha ett basflöde med vatten för att undvika torrläggning eller att vindkraftverk ska placeras utanför skyddade naturområden. Därtill avsätter elbolagen med el märkt med Bra Miljöval fondmedel som går direkt till projekt som reparerar miljöskador och effektiviserar energianvändning.
 • Minskade utsläpp av farliga kemikalier vid rengöring
  Alla bussar rengörs med miljömärkta in- och utvändiga produkter och alla spårfordon rengörs med miljömärkta produkter ombord. Det blir en bättre arbetsmiljö för städare och tvättare och utsläpp av farliga kemikalier till vatten minskar.
 • Redovisning av farliga kemikalier vid nyproduktion och renovering av fordon
  Vid alla nya upphandlingar av buss- och spårfordon, renovering eller ombyggnation, ska licenstagare ställa krav på redovisning av särskilt farliga kemikalier i fordonen (enligt Reach-förordningen) samt information om var i fordonen dessa finns. Genom att ställa kravet drivs utvecklingen mot en mer hållbar tillverkning av fordonen.
 • Spårbarhet av material till elbussbatterier
  Licenstagaren ställer krav på trafikutövarna att de för varje år ska redovisa spårbarhet av batteriernas kritiska material ytterligare ett steg längre ner i leveranskedjan med syfte att nå 100 procent spårbarhet i hela leverantörskedjan. Miljövarudeklaration på fordonens miljöpåverkan Vid nya upphandlingar av spårtrafik ska licenstagaren ställa krav att producenten kan uppvisa en miljövarudeklaration (EPD) för ett fordons påverkan på miljön genom hela dess livscykel.
 • Krav på energieffektivisering
  Licenstagaren ska arbeta för minskad energianvändning hos spårtrafiken. De ska ha en handlingsplan för energieffektivisering som omfattar både elanvändningen för utrustning, värme/kyla samt ventilation ombord och för drift av fordonen. Handlingsplanen ska innehålla åtgärder, effektbedömning av dessa, hur den minskade energianvändningen mäts, ansvarig för respektive åtgärd, tidssättning samt uppfyllnad av respektive åtgärd.
 • Krav på drivmedel
  I märkningen ställs krav på att det förnybara drivmedlet ska uppfylla hållbarhetskriterierna. Licenstagaren ska även skriftligt rekommendera sina utövare att köpa drivmedel fritt från palmolja/PFAD. Krav ställs även på att om sådant drivmedel inte finns, då ska licenstagaren skriftligt efterfråga det från drivmedelsleverantörer. Att licenstagaren har utfört detta kontrolleras varje år. Kraven är ett steg för att driva på utvecklingen i mer hållbar riktning utifrån de förutsättningar som finns idag.
Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!