Elens dag: Miljömärkt el gör skillnad för djur och natur

Nu firar vi Elens dag, den 23 januari. Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval säkerställer höga krav på den förnybara elproduktionen. Samtidigt bidrar alla som väljer Bra Miljöval-märkt el i elavtalet till att skydda den biologiska mångfalden. Energibolagen med miljömärkt el avsätter nämligen pengar till fonder som stödjer miljöprojekt.

Varje år avsätter de energibolag som säljer Bra Miljöval-märkt el pengar till miljömärkningens fonder. En av dem är Miljöfonden som stödjer projekt för att skydda den biologiska mångfalden i strömmande vatten. Förra året betalades nära 21 miljoner till projekt inom Miljöfonden.

Miljöfonden finns för att stötta projekt som bidrar till att gör konkret miljönytta och leder till att skydda djur och natur. Just nu prioriteras ansökningar som innebär:

  • utrivning av vandringshinder för fisk, alternativt fungerande fiskvägar och så naturlika flöden som möjligt.
  • biotopvårdande åtgärder i strömmande vatten, helst för att gynna rödlistade arter.

Rikare djurliv efter rivning av fyra dammar i Hammarskogsån

Hammarskogsån rinner från Dammsjön och Andsjön genom samhället Guldsmedshyttan till sjön Råsvalen. Här har fyra dammar orsakat flertalet vandringshinder för fiskar och lett till negativa livsförhållanden för mängder med arter. För att skapa rikare djurliv och rädda flera hotade arter har Länsstyrelsen i Örebro Län fått ekonomiskt stöd av Bra Miljöval Miljöfond.

Pengarna från fonden har gått till att ersätta dammarna, som utgör vandringshinder, med forsar eller naturlika sjöutlopp.
— Inom projektet har markägare ersatt fyra dammar med naturlika sjöutlopp och en ny bro har byggts för att öppna upp fiskvandringsvägar. Det har även lagts ut naturgrus och natursten som gett en variationsrik livsmiljö för vattenlevande organismer, förklarar Daniel Bergdahl vid Länsstyrelsen i Örebro.

Fondprojektet i Hammarskogsån har bland annat ökat förutsättningarna för flodpärlmusslans fortlevnad men även för fiskar och flera vattenlevande djur.

— Vi har provfiskat på flera ställen längs ån och sett att antalet öringar ökar med fri fiskvandring. Även provtagning av insektsfaunan visar på ett rikt växt- och djurliv. De senaste två åren har utter och kungsfiskare setts vid Hammarskogsån som inte påträffats tidigare, säger Daniel.

Ekonomiskt stöd från Bra miljöval Miljöfond är avgörande för att vända en negativ trend i många vattendrag i Örebro län och andra områden i Sverige.

Daniel Bergdahl, Länsstyrelsen Örebro
miljöfond, fond, miljömärkt, örebro, länsstyrelsen, hammarskogsån, myggsjön

Ansök om bidrag till miljöprojekt

Alla företag, föreningar eller organisationer med organisationsnummer kan söka om bidrag från Miljöfonden.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!