Kraftverk revs för att rädda Siljan-öring 

Vattnets flöde har en stor påverkan på ekosystemen. När vattenflödet hindras av kraftverk och dammar förstörs viktiga livsmiljöer för fiskar och försvårar deras fortplantning. Siljan Fiskvårdsområdesförening sökte bidrag från Bra Miljöval fonder för att återskapa vattenflödet i Limån. 

Limån i Leksands kommun är ett viktigt lekområde för siljansöringen. Två mindre kraftverk har tidigare hindrat fisken från att vandra mellan Limån och sjön Siljan. 

— Det gör ont att se fisk stå tätt packade nedanför dammluckorna och inte komma vidare vid leken. Nu sker ett stort och långsiktigt arbete runt Siljan med att återställa mindre vattendrag efter flottning och vattenkraft som förhoppningsvis kommer att bidra till att Siljan som vattensystem återigen kan nå sin fulla potential, säger Lucas Stark från Siljansnäs Fiskevårdområdesförening.

Under året har ett restuareringsarbete genomförts på en 22 km lång sträcka vid Limåns mynning i Siljan. Arbetet innebar en rivning av de två kraftverken. Sten och grus tillfördes också för att återskapa den naturliga strömbiotopen som fanns på platsen innan kraftverken byggdes. Under projektets gång beaktades även den lokala kulturmiljön.  

— Limån har betytt mycket för vår bygd genom historien. Där har man flottat timmer, malt säd och sågat virke. Dessa aktiviteter är tätt förknippade med vår historia och kollektiva minne och är därför viktiga att bevara. Att det därför gick att genomföra detta projekt med största möjliga hänsyn till kulturhistorien var väldigt viktigt för oss, menar Lucas.  

Förhoppningen är att fiskarna i framtiden hittar tillbaka till vattendraget och att fortplantningen av öring och andra strömlekande fiskarter kommer att öka i Siljan. 

— Det känns otroligt bra att ha varit med och bidragit till detta. Limån är ett fantastiskt vattensystem som förtjänar att återigen få leva och fungera som det ska. Projektet har också gett oss en massa ny energi att fortsätta biotopvårda våra många mil strömmande vatten, avslutar Lucas. 

nitH4RoPd4w poster image
miljöfond, miljöfondsprojekt, länstyrelsen, kalmar, emån, elenergi, fiskväg, vandringshinder, rivning, vattendrag, biologisk, mångfald, Emån

bra miljöval miljöfond

Många vattenkraftverk påverkar den biologiska mångfalden i vatten negativt genom förändringar i vattenflöde och genom att blockera vandringsvägar för växter och djur. Miljöfonden är till för att minska vattenkraftens skadeverkningar och gynna den biologiska mångfalden i strömmande vatten.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Gillas av 1