Val av el som gynnar djur och natur

112 rivna hinder för fisk, 24 nya fiskvägar och 162 miljoner till miljöprojekt. Det har du som valt el märkt med Bra Miljöval bidragit till. Samtidigt ställs tuffa miljökrav varje dag på elproduktionen. För att värna om djur och natur. Idag firar vi den Biologiska mångfaldens dag.

För att minska påverkan på miljön ställer Bra Miljöval 40 miljökrav på förnybara elproduktionsanläggningar där den miljömärkta elen kommer från. Det handlar bland annat om att vind- och solparker inte står på skyddade naturområden. Därtill ska vattenkraftsproducenter tillgodose ett så naturligt flöde som möjligt utan torrfåror och hastiga förändringar i mängden vatten som släpps. Krav ställs även på att det ska finnas vandringsvägar förbi kraftverken. Fiskvandringsvägar och begränsningar av onaturliga flöden gynnar växt- och djurlivet. Här kan du läsa miljökraven för miljömärkt el.

Förutom alla miljökrav på den förnybara elen så avsätter alla energibolag som säljer el märkt med Bra Miljöval pengar till Bra Miljöval fonder. En av dem är Miljöfonden. Pengarna i fonden används till projekt för att åtgärda de skador som vattenkraften har orsakat i strömmande vatten. 162 miljoner har gått till nära 240 projekt. De flesta projekt hade inte blivit av utan stödet.

112 hinder för fiskar har rivits

Miljöfonden har stöttat projekt som lett till att 112 vandringshinder för fiskar och andra djur har tagits bort. Det handlar bland annat om rivning av dammar, att vägtrummor byts ut och att kvarlämnat material från flottledsrensning har forslats bort.  

— Onaturliga vandringshinder behöver tas bort för att fiskar och andra organismer ska kunna söka föda samt ta sig till lekområden där de fortplantar sig, säger Clara Jonsson, biolog och handläggare för Bra Miljöval fonder.

kWwvlkMHOiw poster image

24 nya fiskvägar

Om ett hinder inte kan rivas ut, på grund av exempelvis kulturvärden eller att elproduktion behöver finnas kvar, kan en fiskväg byggas.

— Det mest naturlika sättet är att bygga ett omlöp som liknar en bäck som slingrar sig förbi hindret. Miljöfonden har stöttat 24 fiskvägsprojekt genom åren, säger Clara Jonsson.

Omlöp vid Vistafors kvarn

Vistafors omlöp

Bild 1 av 4 Omlöp vid Vistafors kvarn

Bild 2 av 4 Vistafors

Hinder som är grunden för omlöpet.

Bild 3 av 4 Hindret som är grunden till omlöpet.

Bild 4 av 4 Informationsskylt om fondprojektet.

miljöfond, miljöfondsprojekt, länstyrelsen, kalmar, emån, elenergi, fiskväg, vandringshinder, rivning, vattendrag, biologisk, mångfald, Emån

Bra Miljöval Miljöfond

Miljöfonden är till för att minska vattenkraftens skadeverkningar och gynna den biologiska mångfalden i strömmande vatten.

Rapport: Porlande bäckar och brusande älvar
- värden och nyttor i fritt strömmande vatten

Strömmande vatten är mer än kilowattimmar. I Naturskyddsföreningens rapport beskrivs vilka värden och nyttor i fritt strömmande vatten som är viktiga för naturen och oss människor.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!