Biobränsle

Biobränslen är ett brett område som innefattar allt från grillkol och tändprodukter till biogas och fordonsbränsle. Bra Miljöval-märkningen av biobränslen ställer bland annat krav på hållbar avverkning och minskad fossilanvändning, och är ett verktyg för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart energisystem.

Miljömärkt biobränsle ger konsumenter chansen att göra val som är bättre för miljön. Bland annat ställer Bra Miljöval krav på ett skonsammare bränsleuttag, färre skadliga kemikalier och mindre tungmetaller. Avverkning, förädling och transporter måste ske med minimal inblandning av fossil energi.

Avsättningar till miljöprojekt

Dessutom innebär bränsle märkt med Bra Miljöval att pengar avsätts i en miljöfond till projekt som gynnar biologisk mångfald i skog, vatten och mark. Att knyta en sådan konkret miljönytta till en bränslemärkning är helt unikt.

Våra miljökrav

  • 90 procent av energin i tillverkningen ska vara förnybar. För stor andel fossil energi är inte tillåten att vara inblandad i tillverkningen av produkten. Icke förnybar energi som används inom till exempel utvinning, transport, paketering och som processenergi vid tillverkning får uppgå till maximalt 10% av produktens energiinnehåll.
  • För gasformiga och flytande drivmedel, som rapporteras och granskas inom hållbarhetsdirektivet, ställs istället krav på maximal klimatpåverkan för hela det sammansatta drivmedlet.
  • Kemiska ämnen och föreningar som ingår i bränslet får inte orsaka cancer, genetiska skador, fosterskador eller nedsatt fortplantningsförmåga.
  • Aska som blir kvar när produkten förbränns på ett normalt sätt ska klara Skogsstyrelsens rekommendationer för askåterföring, vilket innebär att de måste ha mycket låga halter av exempelvis tungmetaller.
  • Den träråvara som ingår i bränslet ska komma från FSC-certifierat skogsbruk eller motsvarande. Det innebär att skogsbruket i fråga ska ta ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvar och inte till exempel lämna efter sig ohållbara kalhyggesområden eller hugga ner viktiga skogsbestånd.

Andra krav som ingår är bland annat att genmodifierade grödor inte får användas, att palmolja inte får ingå och att tillverkaren själv ska ha ett väl fungerande miljöarbete. Kriterierna i sin helhet finns listade nedan.

Vilken nytta gör biobränsle med Bra Miljöval?

Genom att köpa miljömärkta biobränslen ökar man efterfrågan på hållbart producerat bränsle och sätter press på tillverkarna. Man gynnar också de tillverkare som tar ansvar och ger dem större möjlighet att nå ut med sina hållbara produkter.

Vilka produkter kan märkas med Bra Miljöval?

Alla förnybara bränslen som klarar av kriterierna för Bra Miljöval kan märkas. Några exempel är: pellets, grillkol, tändprodukter och biogas.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkta biobränslen eller är intresserad av att märka din företagsprodukt? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter, blanketter till ansökan, miljökrav och licensvillkor finns nedan.

Ansökningsblankett

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Kontaktperson
Magnus Jonsson
Kontaktperson
Magnus Jonsson
Produktansvarig Värme och Bränsle
Kontaktperson
Jesper Peterson
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!