Fjärrvärme

Hur vi värmer upp våra bostäder har stor betydelse för miljön. Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval ställer krav på att skogsbränslet kommer från miljöanpassat skogsbruk, och att skyddsvärda skogsområden skyddas från avverkning. I märkningen krävs även att askan från förbränningen återförs till skogen för att bibehålla näring.

  • Bli licenstagare
  • Konsument
  • Licenstagare

Uppvärmning med fjärrvärme är effektivt då den stora skalan tillåter både tillvaratagande av spillvärme och förbränning som både är mer ekonomisk och miljömässigt bättre än om varje hus skulle ha en egen panna.

Avsättningar till energieffektivisering och konvertering till förnybara bränslen

Alla licenstagare avsätter pengar till en Energieffektiviserings- och konverteringsfond. Medlen i fonden ska finansiera åtgärder för energieffektivisering eller att system konverteras från att använda fossila bränslen eller el till att använda sol- eller fjärrvärme. I bilaga 1 till kriterierna nedan finns mer information.

Fjärrvärmens miljöpåverkan

Miljöpåverkan från fjärrvärme beror på hur den framställs till exempel vilka bränslen som eldas, hur bränslet transporteras och hur restprodukterna tas till vara. Även fjärrvärme med biobränsle kan vara problematisk, eftersom biobränslet kan komma från skogar med hög biologisk mångfald, lämna efter sig dåligt skötta kalhyggen, tränga undan människor och djur och leda till stora problem där det avverkas. Det går också åt fossila bränslen i avverkning och förädling. Biooljor kan komma från tropiska odlingar där regnskog huggits ner. Det är därför Bra Miljöval ställer hårda miljökrav. Genom att märka fjärrvärmen med Bra Miljöval visar du tydligt att stor hänsyn ditt företag tagit till miljön.

Våra miljökrav

Det är enbart fjärrvärme baserad på förnybar energi som kan märkas med Bra Miljöval.

  • Bränslet ska vara spårbart tillbaka till källan.
  • Bränslet ska vara godkänt enligt FSC (FSC är en organisation som kontrollerar skogsbruk så att de minimerar sina miljöskador).
  • Mängden fossila bränslen som bland annat används till avverkning, transporter måste kraftigt begränsas.
  • Produktionen får inte ske på bekostnad av biologisk mångfald eller social eller kulturell och ekonomisk välfärd.
  • Det är inte heller tillåtet att blanda in palmolja, genmodifierade grödor eller stubbar (eftersom stubbar i skog är viktiga för biologisk mångfald).

Alla krav som gäller för miljömärkt fjärrvärme finns i våra kriterier nedan. Det går att välja att märka en del av sin produktion som lever upp till kriterierna.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkt fjärrvärme eller är intresserad av att märka ditt företags värme? Kontakta gärna oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter, blanketter till ansökan, miljökrav och licensvillkor finns nedan.

Ansökningsblankett

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Kontaktpersoner
Peter Hallberg
Kontaktperson
Peter Hallberg
Produktansvarig Biobränsle och Fjärrvärme076-629 54 57
energi, jesper-peterson, bra-miljöval, enhetschef, försäkringar, transport, mobilabonnemang
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22