Framgångar för klimat och miljö under 2021

Att välja miljömärkt gör nytta för både klimatet och miljön. 2021 har miljökraven på energi och försäkringar skärpts, 21 miljoner har gått till energi- och miljöprojekt genom Bra Miljöval fonder och utbudet på miljömärkta produkter och tjänster har ökat. Bland annat har Sveriges största kollektivtrafik blivit miljömärkt.

Alla livsmedelsbutiker klarar nya, tuffare miljökrav 

Den första januari 2021 klarade alla 217 Bra Miljöval-märkta livsmedelsbutiker märkningens nya och tuffare miljökrav. De skärpta kraven fokuserar främst på att komma åt den försämrade havsmiljön och att minska miljö och hälsofarliga kemikalier i vår vardag. https://www.bramiljoval.se/artiklar/livsmedelsbutiker-klarar-skarpta-krav-fran-bra-miljoval/  

Under 2021 har ytterligare sex livsmedelsbutiker miljömärkts och nu är 223 butiker märkta. Alla dessa butiker bidrar till ett hållbart fisksortiment samtidigt som konsumenter nu tryggt kan handla kosmetiska produkter utan innehåll av PFAS.

Sveriges största kollektivtrafik blir märkt med Bra Miljöval

I början av året blev alla spår- och bussresor med Storstockholms Lokaltrafik (SL) märkta med Bra Miljöval. Miljömärkningen innebär bland annat att lokaltrafiken nu drivs med förnybar och till hälften med miljömärkt el och bolaget kommer att arbeta ännu mer med energieffektivisering. Bra Miljöval arbetar för att kollektivtrafiken ska minska sin klimatpåverkan och sina hälso- och miljöfarliga utsläpp till luft och vatten vid drift och underhåll. Målet är även att minska miljöpåverkan vid tillverkning av fordon och drivmedel.

sl, stockholm, kollektivtrafik, miljömärkt, miljömärkning, pilgrimsfalk, falk, spårtrafik, tunnelbana, resa, persontransporter, persontransport, transport, trafik

Även Ecosightseeing har miljömärkt sina resor under 2021. Ecosightseeing har eldrivna båtturer i Stockholms skärgård. Skånetrafiken som redan erbjuder miljömärkta tåg- och bussresor erbjuder nu även miljömärkta serviceresor som utförs med taxifordon.

Nya miljökrav inom transporter minskar utsläpp

Från 2020 ställs striktare krav på persontransporter. De företag som klarar de nya miljökraven har bland annat gjort åtgärder för att minska utsläpp av kemikalier. Nu används till exempel miljömärkta klotterrengöringsprodukter hos flera persontransportaktörer och långfärdsbussar tvättas exteriört med miljömärkta produkter och använder miljömärkta produkter på toaletten. Numer finns det även ekologiskt utbud av mat och dryck ombord på tåg.

Skärpa miljökrav på elenergi

Den 1 oktober kom nya, skärpta miljökrav på miljömärkt energi. Bakgrunden till de nya kraven är elproduktionens påverkan på den biologiska mångfalden och det ökade klimatavtrycket. För att nå ett hållbart energisystem ställs nu tuffare krav på att miljöanpassa all förnybar energiproduktion - vind, sol, vatten och biokraft.

Dessutom har tre nya energibolag valt att miljömärka sin el: Svea Solar Park, Elklart AB och Rebel Elhandel AB.

IKEA börjar sälja miljömärkt el

I september börjar IKEA sälja 100 procent miljömärkt el via sin produkt STRÖMMA. Energibolaget som levererar elen är Svea Solar Park.

Nu finns miljömärkning på hemförsäkringar           

Från november började Bra Miljöval miljömärka hemförsäkringar. Dessutom skärptes kraven på alla märkningens försäkringar. Bakgrunden är att andelen försäkringspremier som investeras hållbart ska öka. Därtill måste återbruk och reparation utökas vid skadereglering i stället för att baseras på nyproducerade produkter.  

familj, tak, läckage, fuktskada, rinnande, försäkringar, hemförsäkring, miljömärkning, 1306206509
Miljömärkt försäkring ställer krav på att försäkringspremien investeras hållbart

Mer miljömärkt fjärrvärme

Under 2021 har två energibolag valt att miljömärkta fjärrvärme, Karlstad Energi AB och Partille Energi. Efterfrågan på miljömärkt fjärrvärme är stort men utbudet har varit litet så tillökningen är välkommen.

21 miljoner till energi- och miljöprojekt

Alla licenstagare inom elenergi, fjärrvärme, biobränsle och tidigare transporter avsätter medel till miljöfonden och energifonden. 2021 blev 59 fondprojekt godkända och 21 miljoner har gått till projekten. Bland annat har Telge Energi och Vilhelmina kommun genomfört biotopvårdsrestaurering efter flottning i Laxbäcken. Genom att återskapa strömhabitat i flottledsrensad bäck har öring och harr återfått sina lek- och uppväxtlokaler.

Företaget Mer har byggt en snabbladdningsstation för elbilar i Bräcke, Jämtland. Laddningsstationen bidrar till att binda ihop nätet av snabbladdningsstationer i Jämtland så att antalet laddbara fordon i länet, hos både invånare och besökare, kan öka. Laddstationen ska leverera 10 000 – 20 000 kWh förnybar el per år, vilket innebär minskade utsläpp av 10-20 ton CO2e per år.

Bostadsrättsföreningen Sälgen 8, byggt 1915 genomförde ett energisparprojekt genom extra isolering av 108 befintliga historiska fönster. På så sätt kunde spillvärme begränsas.

I år godkändes det första projektet finansierat av Miljöfonden kopplat till Biobränsle. Fondprojektet handlar om våtmarksrestaurering som både gynnar klimat och biologisk mångfald. Projektet finansieras av de medel som SCA Energy själva avsatt till miljöfonden, kopplad till biobränslemärkningen.

stensjömyren, fond, fondprojekt, grävmaskin, våtmark, myr
SCA restaurerar stort våtmarksområde – med bidrag från stallpelletskunder.

30 kemiska produkter blir miljömärkta

Under 2021 erhöll många nya produkter licens för Bra Miljöval Kemiska produkter. Bland dessa finns exempelvis såpor, rengöringsmedel och produkter för vård av terrasser och bryggor. Bra Miljöval ställer strikta miljö- och hälsokrav på de produkter som märks. Vårt mål är ett samhälle i balans med naturen. Ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är förbjudna. Strikta krav ställs även på hormonstörande och allergiframkallande ämnen. De ämnen som ingår ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet. På så vis bidrar Bra Miljöval till att fasa ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier.

Sju hållbarhetsmärkningar samarbetar för hållbar upphandling

Bra Miljöval ingår i nätverket ModUpp2030, som består av sju oberoende tredjepartsmärkningar. Det är ett samarbete för att driva på en modern och hållbar offentlig upphandling som bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Under 2021 har nätverket lanserat en gemensam hemsida och fått flera debattartiklar publicerade.

Mer miljömärkt kosmetika

Nu finns det fem nya miljömärkta kosmetiska produkter att välja bland. Bra Miljöval ställer strikta miljö- och hälsokrav på kosmetiska produkter. Bland annat tillåter inte Bra Miljöval den problematiska ämnesgruppen PFAS.

Lättare att hitta de energieffektivaste produkterna

Top Ten Sverige har nu färdiga listor över de energieffektivaste produkterna inom åtta produktområden som rör uppvärmning. Top Ten vänder sig till konsumenter som vill minska sin energianvändning och klimatpåverkan. Listorna innefattar pellets- och braskaminer, luftvärmepumpar, energifönster, pellets- och vedpannor, fjärrvärme och cirkulationspumpar. Förutom listor med lättillgänglig information kring de energieffektivaste produkterna inom varje kategori finns länkar till återförsäljare och installatörer och såklart råd, tips och annan hjälp för den som vill minska sin energianvändning utan att köpa nya produkter.

om oss

Våra framgångar för miljön 2020

om oss

Våra framgångar för miljön 2019

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!