Utmärkt miljönytta i 30 år

Under hela 30 år har Bra Miljöval, tillsammans med alla som valt miljömärkt, värnat om den biologiska mångfalden och människors hälsa, minskat energianvändningen och skyndat på övergången till förnybara energikällor.

Historien om Bra Miljöval börjar…

…i slutet av 1980-talet då frågan om klorutsläpp från pappersindustrin var aktuell. Fiskar blev sjuka och missbildade när livet i sjöar och vattendrag påverkades av utsläppen. Naturskyddsföreningen och Miljöförbundet tog fram skrifter som uppmanade till att ställa miljökrav vid inköp av papper. Det följdes av boken Handla Miljövänligt, med konsumentråd på ännu flera områden. Framgången ledde till samarbete med dagligvaruhandeln för att starta en miljömärkning. Första steget var att texten Bra Miljöval syntes på hyllkantsetiketter vid de produkter som ansökt om och klarat kriterierna. Grunden till miljömärkning är att visa konsumenter och upphandlare vilka produkter och tjänster som har minst påverkan på miljön.

1990 kom det första märkningsområdet för Bra Miljöval, Engångsbatterier som ledde till ett utbud på enbart tungmetallfria engångsbatterier. Nästa kriterieområde, handdiskmedel, följdes av kriterier för tvättmedel, rengöringsmedel, maskindiskmedel.

1991 lanserades märkningsområdena Toalettrengöring samt Tvål och Schampo.

1992 skapades den runda logotyp med pilgrimsfalken i mitten som sedan dess återfinns på de märkta produkterna.

1992 ställs miljökrav på tidningspapper, blekmedel och…

…fläckborttagningsmedel. Märkningsområdet Tidningspapper levde kvar till 1998.

1994 presenterades miljökrav på persontransporter...

...som styrde mot låga utsläpp av föroreningar samt ställa strikta krav gällande växthusgaser. 1995 infördes även miljökrav på elen i transporterna.

...men även miljökraven på textilier...

…som ställer krav på att hela produktionskedjan värnar om miljön och människors hälsa. Märkningen förbjöd tidigt en mängd kemikalier som nu regleras i REACH, EU:s kemikalielagstiftning som infördes 2007. Utöver nytillverkad textil visar märkningen även vägen till mer hållbar konsumtion - second hand och re-design.

1995 presenterar Bra Miljöval miljömärkningskrav på elenergi...

…som för att kunna märkas bara kan produceras med - vattenkraft, vind, sol och biobränsle – som dessutom måste uppfylla märkningens kriterier för att skydda miljö, klimat och den biologiska mångfalden. Sedan dess har också krav tillkommit på att alla elbolag som säljer el märkt med Bra Miljöval avsätter fondmedel till miljö- och energieffektiviseringsprojekt. Sedan 2010 har hela 218 miljoner använts i miljö- och energiförbättrande projekt. 

1997 kom miljökrav på godstransporter för att...

…öka andelen förnybar energi i transportsystemet. Märkningen av godstransporter arbetar för att minska utsläpp och energianvändning.

1997 blir Bra Miljöval medlem i Global Ecolabelling Network (GEN)

1998 började livsmedelsbutiker att märkas...

…för att lyfta de butiker som var bäst på miljöarbete. Miljömärkta butiker har ett stort urval av ekologiska och miljömärkta produkter och arbetar aktivt för ett mer hållbart sortiment av fisk och skaldjur.  Lokalerna städas med miljömärkta rengöringsprodukter och butiken jobbar kontinuerligt för att minska matsvinn och osorterat avfall. Personalen i butiken utbildas kring miljö, hälsa och miljömärkning. Butiken arbetar med energieffektivisering och drivs av miljömärkt el. År 2022 är 226 livsmedelsbutiker märkta.

2005 förbjuder Bra Miljöval fosfater i disk- och tvättmedel

Förbudet bidrog till både en branschomställning och politiska beslut. Tre år efter att märkningen förbjudit fosfater i miljömärkta disk- och tvättmedel beslutade regeringen om nationellt förbud. 2012 blev det totalförbud i hela EU. Innan förbudet hade användningen i hushållsprodukter inom EU lett till utsläpp av110 000 ton fosfor som orsakar algblomning som leder till fiskdöd och syrefria bottnar.

2006 lanserades samlingskriterier för kemiska produkter...

…för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen som kan orsaka cancer, vara allergena eller hormonstörande.

2007 var fjärrvärme på tur att...

…få en miljömärkning för att minska koldioxidutsläpp från användning av värmebränslen men även för att kunna ta vara på askan så att den återförs till skogen där den åter ger näring.  Alla fjärrvärmebolag med licens bidrar till projekt som ökar energieffektiviteten i uppvärmningssystemet och konverterar värmesystem från fossilt till förnybart.

2009 började fjärrkyla miljömärkas

I motsats till fjärrvärme så sänder fjärrkyla ut kyla istället och ger större kyleffekt än vad air-condition och fläktar ger. Med liten kännedom kring fjärrkyla och låg efterfrågan hos fjärrvärmebolag att miljömärka fjärrkyla avvecklades tyvärr märkningsområdet 2017. Efterfrågan kan komma att öka i takt med den globala uppvärmningen och behovet av kyla.

2011 blev året då försäkringar...

…kunde börja miljömärkas för att styra så att försäkringskapitalet investeras i hållbara branscher och att användning av kemikalier samt skadliga utsläpp minskar vid reparationer av hus och bilar.

2013 blev det fokus på hållbara bränslen och...

…Bra Miljöval Biobränsle kom till. Avverkning, förädling och transporter måste ske med minimal inblandning av fossil energi samtidigt som den biologiska mångfalden måste skyddas. Märkning av biobränsle tillsammans med märkningen av butiker har bidragit till att en utbudet av miljömärkt grillkol har ökat.

2016 bröts budtransporter eller så kallade...

…lättgods ut från miljökraven på Godstransporter. Märkningen ställer bland annat krav på att drivmedel som innehåller palmolja eller PFAD inte får användas. Dessutom ska fordonen tvättas i tvätthallar med kemikalierening, slam- och oljeavskiljning samt har vattenåtervinning. Enbart miljömärkta rengöringsprodukter får användas för tvätt av fordonen.

2018 välkomnades kosmetika som nytt...

…märkningsområde. Kosmetika påverkar både hälsa och miljö. En produkt märkt med Bra Miljöval Kosmetika bidrar till minskad förekomst av miljöskadliga ämnen i miljön samt undviker att konsumenter utsätts för hälsoskadliga ämnen som är cancerogena, allergena eller hormonstörande.

2020 kom miljökrav för mobilabonnemang...

…för att minska miljöpåverkan av mobiltelefoni. Märkningen ställer krav som innebär att all el som används till mobilabonnemanget är miljömärkt. Licenstagarna måste också arbeta för att främja återbruk av mobiler, ökad reparationsgrad och återvinning samt bidra till att fler abonnenter blir medvetna om hur de kan bruka mobilen på ett miljöriktigt sätt.

2020 skärptes miljökrav på persontransporter...

…för att anpassa kraven efter de olika färdsätten och ge Bra Miljöval möjlighet att driva på respektive bransch till att bli mer hållbar.

2021 väntar striktare krav för märkningsområdena Försäkringar och Elenergi.

Bra Miljöval fortsätter ställa tuffa krav för att fler produkter och tjänster ska miljöanpassas.

Tillsammans gör vi skillnad!

GzmDY1svyio poster image

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Gillas av 2